การเชิดชูเกียรติบัณฑิตทุน พสวท.

สู่หอเกียรติยศ พสวท. ประจำปี 2563

DPST Hall of Fame 2020

หอเกียรติยศ พสวท.

ประจำปี พ.ศ. 2559  -   รายชื่อ 

ประจำปี พ.ศ. 2560  -   รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2561  -    รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2562  -  ไม่มีการคัดเลือก

ประจำปี พ.ศ. 2563  -   รายชื่อ

รับสมัครนักเรียนทุน พสวท. รับรางวัล นักวิจัย พสวท.

รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

ความสำเร็จของทุนพสวท.จากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้สำเร็จการศึกษา

งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร

1471+

คน

10353+

เรื่อง

182+

เรื่อง

มูลค่าทางเศรฐกิจ

1000+

ล้านบาท

46+

รางวัลเชิดชูเกียตรตินักวิทยาศาสตร์

รางวัล

ทุน "พสวท."

   ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ต่อไปในอนาคต...

Contact Us

"ฝ่าย พสวท." สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่อยู่:  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-392-4021 ต่อ 2310

EMAIL: dpst.research.2561@gmail.com

Success! Message received.