คณะทำงานจัดงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 

1)    ผู้อำนวยการ สสวท.                                                            ที่ปรึกษา

2)    นางดวงสมร  คล่องสารา                                                       ที่ปรึกษา

3)    รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์                                        ที่ปรึกษา

4)    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ที่รับผิดชอบ                                     ประธานคณะทำงาน
       งานสำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
       ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

5)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ  สามิภักดิ์                                        คณะทำงาน

6)    นายวรการ  นียากร                                                              คณะทำงาน

7)    นายณัฐพล  อ่อนปาน                                                          คณะทำงาน

8)    นายวรวรงค์  รักเรืองเดช                                                       คณะทำงาน

9)    นางสาวจุฑาทิพ  บุญสมบัติ                                                   คณะทำงาน

10)  นายวิทชุกร  ภู่ทอง                                                              คณะทำงาน

11)  นายฐิตพัฒน์  เงินสุทธิวรกุล                                                   คณะทำงาน

12)  นายอัครเดช  ปิยะแสงทอง                                                    คณะทำงาน

13   นายนรินทร์  ชมภูพวง                                                           คณะทำงาน

14)  นางสาวพิมลา  ศรีวสุธากุล                                                     คณะทำงาน

15)  นางสาววิวาภร  สุดแสวง                                                       คณะทำงานและเลขานุการ

16)  นายกฤษณ์  สิงนวล                                                              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

17)  นางสาวสุพนิดา  ศิริเลิศ                                                        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ

คณะทำงานฝ่ายพิธีการ

1)    ผู้อำนวยการ                                                                      ที่ปรึกษา

2)    นางดวงสมร  คล่องสารา                                                       ที่ปรึกษา

3)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักพัฒนาและส่งเสริม                             ประธานคณะทำงาน    

       ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

       คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

4)    นายมิตรชัย  คำงอก                                                            คณะทำงาน

5)    นายวิทชุกร  ภู่ทอง                                                              คณะทำงาน

6)    นายนรินทร์  ชมภูพวง                                                          คณะทำงาน 

7)    นายฐิตพัฒน์  เงินสุทธิวรกุล                                                   คณะทำงาน

8)    นายอัครเดช  ปิยะแสงทอง                                                    คณะทำงาน

9)    นายกฤษณ์  สิงนวล                                                             คณะทำงาน

10)  นางสาววิวาภร  สุดแสวง                                                      คณะทำงานและเลขานุการ

11)  นางสาวพิมลา  ศรีวสุธากุล                                                    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

12)  นางสาวสุพนิดา  ศิริเลิศ                                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

1)    นางดวงสมร  คล่องสารา                                                      ที่ปรึกษา

2)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักพัฒนาและส่งเสริม                            ที่ปรึกษา    

       ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

       คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศน์สัมพันธ์            ที่ปรึกษา    

4)    ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                               ประธานคณะทำงาน

5)    นางสาวจุฑาทิพ  บุญสมบัติ                                                  คณะทำงาน

6)    นางวราภรณ์  ต.วัฒนผล                                                      คณะทำงาน

7)    นางนาจระภี  ตัณฑกุล                                                         คณะทำงาน

8)    นายอธิป  ฉายากุล                                                             คณะทำงาน

9)    นางสาวชาริณี  สิริวรรณวงษ์                                                 คณะทำงาน

10)  นางสาววันวิสาข์  พลายสุขแสง                                              คณะทำงาน

11)  นางนุจรินทร์   ศรีเจริญ                                                        คณะทำงาน

12)  นางเชาว์รัตน์  ทวีวิวัฒน์สกุล                                                 คณะทำงาน

13)  นางสาวฐิติพร  พรสุขรัตนกุล                                                 คณะทำงาน

14)  นางข้าวขวัญ  จันทรางศุ                                                       คณะทำงาน

15)  นางสาววราภรณ์  เรืองสว่าง                                                  คณะทำงาน

16)  นางสาวกรกนก  สิงหนุ                                                         คณะทำงาน

17)  นางสาววิวาภร  สุดแสวง                                                      คณะทำงานและเลขานุการ

18)  นางสาวนวีนา  วรรธนผลากูร                                                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

19)  นางสาวณัฐณิชา  ศิริรัตน์                                                     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานฝ่ายต้อนรับ

คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ

1)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักพัฒนาและส่งเสริม                            ที่ปรึกษา    

       ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

       คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

2)    นางโสภา  ปัฐน์บวรมงคล                                                    ประธานคณะทำงาน 

3)    นางสาวฐิตารีย์  อานัติ                                                         คณะทำงาน

4)    นางประภาพร อุทัยแพน                                                       คณะทำงาน

5)    นางสาวธนัชญา  ฮงทอง                                                       คณะทำงาน

6)    นางสุภางค์  ศิริทรัพย์จนันท์                                                  คณะทำงาน

7)    นายสายชล  เส็งหนองแบน                                                   คณะทำงาน

8)    นางสาวเสาวนีย์  ศิริ                                                           คณะทำงาน

9)    นายวัชระ  เตียทะสินธ์                                                         คณะทำงาน

10)  นายอภิรัตน์  ฐิติมั่น                                                            คณะทำงาน

11)  นางสาววิลานี  สุชีวบริพนธ์                                                   คณะทำงาน

12)  นางสาวเพียงรวี  ทองนุ่น                                                      คณะทำงาน

13)  นางสาวอัญชลี  เฮงจู                                                          คณะทำงาน

14)  นางสาวสุพนิดา  ศิริเลิศ                                                      คณะทำงาน

15)  นางวิจิตรา  บุญเสริม                                                          คณะทำงานและเลขานุการ

16)  นายกฤษณ์  สิงนวล                                                            คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

17)  นายฐิตพัฒน์  เงินสุทธิวรกุล                                                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

1)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์                   ที่ปรึกษา

2)    ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์                             ประธานคณะทำงาน

3)    นายมณเฑียร  กำบัง                                                           คณะทำงาน

4)    นายชวัตร  แสงเพชรอ่อน                                                     คณะทำงาน

5)    นายสุริยา  พรหมจิตร์                                                          คณะทำงาน

6)    นางสาวนพรัตน์  ศรีเจริญ                                                     คณะทำงาน

7)    นายนรินทร์  ชมภูพวง                                                          คณะทำงาน 

8)    นายอัครเดช  ปิยะแสงทอง                                                    คณะทำงาน

9)    นางสาวกฤษชนก  อู่วิเชียร                                                    คณะทำงานและเลขานุการ

10)  นายวิทชุกร  ภู่ทอง                                                              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
11)  นางสาวกนกวลัย  ใจป้อ                                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

1)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                        ที่ปรึกษา

2)    ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                                  ประธานคณะทำงาน

3)    นายยุทธนันท์  หาญณรงค์                                                     คณะทำงาน

4)    นายวิจิตร  ทั่งทอง                                                               คณะทำงาน

5)    นายชลิต  จงสำราญ                                                            คณะทำงาน

6)    นายเทอด  พิธิยานุวัฒน์                                                        คณะทำงาน

7)    นายจิโรภาส  โชติฉัตรชัย                                                     คณะทำงาน

8)    นายจักรจิตร  คงคารัตน์                                                        คณะทำงาน

9)    นายเกษมสันติ  เดชมี                                                           คณะทำงาน

10)  นายประเสริฐ  พูลเขตกิจ                                                       คณะทำงาน

11)  นายชุมพล  จันทะลา                                                             คณะทำงาน

12)  นางสาวฐิติรัตน์  มากุล                                                          คณะทำงาน

13)  นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรตะกั่ว                                              คณะทำงานและเลขานุการ

14)  นายศิริพล  วุ่นพันธ์                                                              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

15)  นายสืบพงศ์  ปานเพียรกุลภัค                                                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

1)    ผู้บริหารที่กำกับดูแลฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศน์สัมพันธ์               ที่ปรึกษา

2)    ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศน์สัมพันธ์                         ประธานคณะทำงาน 

3)    หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์                                                      คณะทำงาน

4)    นางสาวเพ็ญประภา  ซื่อตรง                                                    คณะทำงาน

5)    นายอรรถพล  พวงขาว                                                           คณะทำงาน

6)    นายณัฐพงษ์  ศรีเมือง                                                            คณะทำงาน

7)    นางสินีนาฏ  ทาบึงกาฬ                                                          คณะทำงาน

8)    นางสาวสุจิตรา  นาวัน                                                           คณะทำงานและเลขานุการ

9)    นางสาวพิมลา  ศรีวสุธากุล                                                     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

10)  นายนิธิพัฒน์  จันทสุทธิบวร                                                    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ