คำถามที่พบบ่อย

บุคคลภายนอกที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้

     - ตัวแทนจากบริษัทเอกชน

     - เครือข่ายทุนวิจัยร่วมกับ พสวท.

1.

สสวท. สนับสนุน ค่าใช้จ่ายดังนี้
1.    หากอยู่ระหว่างรอบรรจุ (ยังไม่มีต้นสังกัด) สสวท. สนับสนุนค่าเดินทางในการเข้าร่วมงาน (ต่างจังหวัด เบิกค่ารถไฟชั้น 2 หรือ รถทัวร์ชั้น 1 ได้) ค่าที่พักโดยสำรองที่พักในโรงแรมที่จัดงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฟรี
2.    หากมีหน่วยงานต้นสังกัด สสวท. สนับสนุนค่าที่พักโดยสำรองที่พักในโรงแรมที่จัดงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฟรี แต่ไม่สนับสนุนค่าเดินทาง

2.