หอเกียรติยศ พสวท.

ประจำปี พ.ศ. 2559  -   รายชื่อ 

ประจำปี พ.ศ. 2560  -   รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2561  -    รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2562  -  ไม่มีการคัดเลือก

ประจำปี พ.ศ. 2563  -   รายชื่อ

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 35 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนวัตกรในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้ทุน พสวท. แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
    การดำเนินงานตลอดเวลาที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   โดยมีบัณฑิต พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,471 คน ได้กลับมาทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ และได้สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมาก ทำให้ได้รับรางวัลมากขึ้นเป็นลำดับ ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักนิวเคลียร์ดาวรุ่ง และรางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ฯลฯ

สสวท. ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติบัณฑิต พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ DPST Hall of Fame เป็นปีแรก  ในปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกบัณฑิต พสวท. ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อประกาศเกียรติคุณและคุณงามความดีที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นคัดเลือกบัณฑิต พสวท. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีงาม มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับยกย่องในวงการวิชาการและในสังคมวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิทยาศาสตร์–นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่รับทุน พสวท. และเยาวชนอื่น ๆ ที่สนใจในเส้นทางอาชีพวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอานาคต นอกจากคุณสมบัติของบัณฑิต พสวท. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังหมายรวมถึง บัณฑิต พสวท. ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องให้แก่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ/หรือ หลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นเลิศ แสดงถึงความคิดริเริ่ม ซึ่งได้ทำการวิจัยสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด นั่นคือบัณฑิต พสวท. ที่จะได้รับการจารึกชื่อไว้ใน DPST Hall of Fame จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง เป็นที่ยอมรัยและยกย่องในวงการวิชาการสาขานั้น ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ บัณฑิต พสวท. นักวิชาการ

นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยอื่น ๆ

มีสิ่งตีพิมพ์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ และ/หรือ เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง

มีผลงานวิจัยที่สร้างคุณูปการต่อวงการวิชาการและต่อประชาชน

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ

บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คัดเลือกจากบัณฑิต พสวท. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง และ ได้รับ:

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ  

 2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ

 3. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย หรือ

 4. รางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล

 5. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นเทียบเท่า ระดับกรมขึ้นไป ได้แก่

  • ตำแหน่งรองอธิบดี รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการ ขึ้นไป

  • ตำแหน่งคณบดี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยหรือในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัย

  • การแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
    

รางวัลสำหรับ DPST Hall of Fame

 • ชุดสูท DPST Hall of Fame

 • เผยแพร่ผลงานต้นแบบสู่สาธารณชน

เกณฑ์ การคัดเลือก

©2018 by DPST & IPST