หอเกียรติยศ พสวท.

รูปสี่เหลี่ยมกรอบทอง

ประจำปี พ.ศ. 2559  -   รายชื่อ 

ประจำปี พ.ศ. 2560  -   รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2561  -    รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2562  -  ไม่มีการคัดเลือก

ประจำปี พ.ศ. 2563  -   รายชื่อ

HOF LOGO.png

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 35 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนวัตกรในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้ทุน พสวท. แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
    การดำเนินงานตลอดเวลาที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   โดยมีบัณฑิต พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,471 คน ได้กลับมาทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ และได้สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมาก ทำให้ได้รับรางวัลมากขึ้นเป็นลำดับ ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักนิวเคลียร์ดาวรุ่ง และรางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ฯลฯ

Untitled.png
HOF LOGO.png

สสวท. ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติบัณฑิต พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ DPST Hall of Fame เป็นปีแรก  ในปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกบัณฑิต พสวท. ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อประกาศเกียรติคุณและคุณงามความดีที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์ โดยมุ่งเน้นคัดเลือกบัณฑิต พสวท. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีงาม มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับยกย่องในวงการวิชาการและในสังคมวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิทยาศาสตร์–นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่รับทุน พสวท. และเยาวชนอื่น ๆ ที่สนใจในเส้นทางอาชีพวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอานาคต นอกจากคุณสมบัติของบัณฑิต พสวท. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังหมายรวมถึง บัณฑิต พสวท. ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องให้แก่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ/หรือ หลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นเลิศ แสดงถึงความคิดริเริ่ม ซึ่งได้ทำการวิจัยสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด นั่นคือบัณฑิต พสวท. ที่จะได้รับการจารึกชื่อไว้ใน DPST Hall of Fame จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง เป็นที่ยอมรัยและยกย่องในวงการวิชาการสาขานั้น ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ บัณฑิต พสวท. นักวิชาการ

นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยอื่น ๆ

มีสิ่งตีพิมพ์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ และ/หรือ เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง

มีผลงานวิจัยที่สร้างคุณูปการต่อวงการวิชาการและต่อประชาชน

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ

บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คัดเลือกจากบัณฑิต พสวท. ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง และ ได้รับ:

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ  

 2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ

 3. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย หรือ

 4. รางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล

 5. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นเทียบเท่า ระดับกรมขึ้นไป ได้แก่

  • ตำแหน่งรองอธิบดี รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการ ขึ้นไป

  • ตำแหน่งคณบดี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยหรือในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัย

  • การแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์
    

รางวัลสำหรับ DPST Hall of Fame

 • ชุดสูท DPST Hall of Fame

 • เผยแพร่ผลงานต้นแบบสู่สาธารณชน

เกณฑ์ การคัดเลือก