ศ.ดร.ธรรมรัตน์_วิทย์-เคมี.png

ศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ความตั้งใจ มุ่งมั่น

และไม่ลดละความพยายาม

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้"

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 – 2537            วท.บ. (เคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537 – 2539            วท.ม. (เคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2540 – 2543            Dr.rer.nat. (Chemie)   Freie Universität Berlin, Germany

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2538 – 2545            อาจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2545 – 2549            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549 – 2559            รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน          ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2549                       รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557                       รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย(หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

1. การศึกษาผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ของสารเชิงซ้อนอินคลูชันของไซโคลเดกซ์ทริน

2. สมบัติไดนามิกและเทอร์โมไดนามิกของผลึกไกลซีนโพลีมอร์พจากข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่หลายอุณหภูมิ

3. ผลงานทางวิชาการเฉพาะที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus 85 เรื่อง

ผลงานด้านบริหาร

1. ผู้ประสานงานสายวิชาเคมีฟิสิกัล ภาควิชาเคมี

2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาเคมี

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

1. หัวหน้าทีมผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิก พ.ศ. 2554

2. ผู้ตรวจสอบบทความวิจัยของวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำต่างๆ