IMG_0283.jpg

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน 

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ และบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง"

ประวัติการศึกษา

[1998] Ph.D. (Chemistry), University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England

[1993] B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University,Thailand

ประวัติการทำงาน

2541- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

1) Grand Prize จากผลงาน “เฟรชทูจอย” (Fresh2Joy) ของศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2017ที่ประเทศเกาหลีผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย

 

2) Gold Medal Award จากผลงานเรื่อง“ArtWood” ของศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2017ที่ประเทศเกาหลี

 

3) Gold Medal Award จากผลงานเรื่อง “Garlic Up” อาหารเสริมจากกระเทียมที่มีปริมาณอัลลิอินและสารออกฤทธิ์อื่นๆสูงด้วยนวัตกรรมกระบวนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพและเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ด้วยกระบวนการที่ไม่ใช่สารเคมี ราคาถูก ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากงาน 17th Taipei Int’l Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดย ศ.ดร. นงนุช เหมืองสิน นายศักด์ชาย หลักสี และ นางสาวอุฒฬาริกา ลือสกุล 

 

4) Special Award จาก Korea Invention promotion Association for excellent effords in creating invention จากผลงานเรื่อง “Garlic Up” อาหารเสริมจากกระเทียมที่มีปริมาณอัลลิอินและสารออกฤทธิ์อื่นๆสูงด้วยนวัตกรรมกระบวนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพและเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ด้วยกระบวนการที่ไม่ใช่สารเคมี ราคาถูก ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากงาน17th Taipei Int’l Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป ประเทศ โดย ศ.ดร. นงนุช เหมืองสิน นายศักด์ชาย หลักสี  และ นางสาวอุฒฬาริกา ลือสกุล 

 

5) Silver Medal Award จากผลงานเรื่อง “Grand Gold” นวัตกรรมการนำส่งสารพูรารินผ่านผิวหนังด้วยอนุภาคนาโนทองคำที่สังเคราะห์จากสารธรรมชาติ และถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Universal Bio-nanocarriers เพื่อนำส่งสารออกฤทธิ์ใดๆ อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องทำหลายกระบวนการ ลดขั้นตอน ลดต้นทุนการผลิต จึงได้อนุภาคนาโนทองคำที่ราคาถูกและสามารถประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ได้ จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากงาน 17th Taipei Int’l Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป ประเทศ  โดย ศ.ดร. นงนุช เหมืองสิน นายศักด์ชาย หลักสี และ นางสาวอุฒฬาริกา ลือสกุล 

 

6) รางวัล Gold Medal Award:

Fresh2JOY Solution for extend self-life of soft skin fruits.

รางวัล Silver Medal Award and Special Prize from SPACE Research Institute of RAS:

BioGreeno Tech: Technology for stabilized unstable active ingredients in herb. จาก The International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 46ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11ถึง 4เมษายน2561ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี ๒๕๕๔

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ต้นแบบสําหรับกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน” (Development of Hydrogen Storage Materials and a Hydrogen Storage Prototype)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ดร.สันติ กุลประทีปัญญา และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย(หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

ผลงานทางวิชาการเฉพาะที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus 80 เรื่อง ตัวอย่างผลงานย้อนหลัง 2018-2014

 

            Muangsin N.

            Facile and green synthesis of pullulan derivative-stabilized Au nanoparticles as drug carriers for enhancing anticancer activity

            2018; Carbohydrate Polymers; Laksee, S. | Puthong, S. | Kongkavitoon, P. | Palaga, T. | Muangsin, N.

            Synthesis and biological evaluation of novel 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxamide derivatives for the treatment of esophageal squamous cell carcinoma

            2018; European Journal of Medicinal Chemistry; Shahin, M.I. | Roy, J. | Hanafi, M. | Wang, D. | Luesakul, U. |...

            Current challenges and opportunities in treating glioblastomas

            (Cited 1 time(s))

            2018; Pharmacological Reviews; Shergalis, A. | Bankhead, A. | Luesakul, U. | Muangsin, N. | Neamati, N.

            Novel organic/inorganic hybrid flower-like structure of selenium nanoparticles stabilized by pullulan derivatives

            2018; Carbohydrate Polymers; Nonsuwan, P. | Puthong, S. | Palaga, T. | Muangsin, N.

            pH-responsive selenium nanoparticles stabilized by folate-chitosan delivering doxorubicin for overcoming drug-resistant cancer cells

            (Cited 1 time(s))

            2018; Carbohydrate Polymers; Luesakul, U. | Puthong, S. | Neamati, N. | Muangsin, N.

            Highly efficient and facile fabrication of monodispersed Au nanoparticles using pullulan and their application as anticancer drug carriers

            (Cited 2 time(s))

            2017; Carbohydrate Polymers; Laksee, S. | Puthong, S. | Teerawatananond, T. | Palaga, T. | Muangsin, N.

            Tautomeric-Dependent Lactam Cycloaddition with Nitrile Oxide: Facile Synthesis of 1,2,4-Oxadiazole[4,5-a]indolone Derivatives

            (Cited 1 time(s))

            2017; ACS Omega; Jiang, K.-M. | Luesakul, U. | Zhao, S.-Y. | An, K. | Muangsin, N. |...

            Nanogold-Gallate Chitosan-Targeted Pulmonary Delivery for Treatment of Lung Cancer

            (Cited 1 time(s))

            2017; AAPS PharmSciTech; Komenek, S. | Luesakul, U. | Ekgasit, S. | Vilaivan, T. | Praphairaksit, N. |...

            Nanogold-Gallate Chitosan-Targeted Pulmonary Delivery for Treatment of Lung Cancer

            (Cited 1 time(s))

            2017; AAPS PharmSciTech; Komenek, S. | Luesakul, U. | Ekgasit, S. | Vilaivan, T. | Praphairaksit, N. |...

            Shape-controlled synthesis of cubic-like selenium nanoparticles via the self-assembly method

            (Cited 8 time(s))

            2016; Carbohydrate Polymers; Luesakul, U. | Komenek, S. | Puthong, S. | Muangsin, N.

            Design of peptides as inhibitors of human papillomavirus 16 transcriptional regulator E1–E2

            (Cited 1 time(s))

            2016; Chemical Biology and Drug Design; Kantang, W. | Chunsrivirot, S. | Muangsin, N. | Poovorawan, Y. | Krusong, K.

            Ultrastrong, Transparent Polytruxillamides Derived from Microbial Photodimers

            (Cited 13 time(s))

            2016; Macromolecules; Tateyama, S. | Masuo, S. | Suvannasara, P. | Oka, Y. | Miyazato, A. |...

            Mucoadhesive drug carrier based on functional-modified cellulose as poorly water-soluble drug delivery system

            (Cited 2 time(s))

            2015; Journal of Microencapsulation; Songsurang, K. | Siraleartmukul, K. | Muangsin, N.

            Enhanced water-solubility and mucoadhesion of N,N,N-trimethyl-N-gluconate- N-homocysteine thiolactone chitosan

            (Cited 9 time(s))

            2014; Carbohydrate Polymers; Chivangkul, T. | Pengprecha, S. | Padungros, P. | Siraleartmukul, K. | Prasongsuk, S. |...

            Synthesis, cytotoxicity, DNA binding and topoisomerase II inhibition of cassiarin A derivatives

            (Cited 6 time(s))

            2014; Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters; Luesakul, U. | Palaga, T. | Krusong, K. | Ngamrojanavanich, N. | Vilaivan, T. |...

            Anthracene-9, 10-dione derivatives induced apoptosis in human cervical cancer cell line (CaSki) by interfering with HPV E6 expression

            (Cited 1 time(s))

            2014; European Journal of Medicinal Chemistry; Sangthong, S. | Sangphech, N. | Palaga, T. | Ngamrojanavanich, N. | Puthong, S. |...

            Electrosprayed 4-carboxybenzenesulfonamide-chitosan microspheres for acetazolamide delivery

            (Cited 7 time(s))

            2014; International Journal of Biological Macromolecules; Suvannasara, P. | Siralertmukul, K. | Muangsin, N.

            Self-assembly of mucoadhesive nanofibers

            (Cited 8 time(s))

            2014; RSC Advances; Suvannasara, P. | Praphairaksit, N. | Muangsin, N.

            Design, synthesis, fabrication and in vitro evalution of mucoadhesive 5-amino-2-mercaptobenzimidazole chitosan as low water soluble drug carriers

            (Cited 9 time(s))

            2014; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics; Kongsong, M. | Songsurang, K. | Sangvanich, P. | Siralertmukul, K. | Muangsin, N.

            Design, synthesis and in vitro evaluation of mucoadhesive p-coumarate-thiolated-chitosan as a hydrophobic drug carriers

            (Cited 16 time(s))

            2014; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics; Pengpong, T. | Sangvanich, P. | Sirilertmukul, K. | Muangsin, N.

ผลงานด้านบริหาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายตำแหน่งวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ด้านวิจัย

กรรมการอนุวุฒาจารย์

คณะกรรมการบริหาร สำนักงานทรัพยวิทยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์วิเคราะห์และทดสอบกลาง สวทช (NCTC)

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยในหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น สกว วช สวทช และมหาวิทยาลัยต่างๆ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความวิชาการในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลISI/SCOPUS (Q1-Q4)

Invited Speaker/Keynote speaker/ผู้ดำเนินรายการต่างๆ ทางวิชาการ