- 2559 -

09_นายศรัณย์  โปษยะจินดา_DPST HALL OF FA

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา

พสวท. รุ่นที่ x

14_รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ_DPST HALL OF FA

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

พสวท. รุ่นที่ Y

15_ศาสตราจารย์สนอง  เอกสิทธิ์_DPST HALL

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

พสวท. รุ่นที่ Y

02_ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ_DPST HALL OF F

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ

พสวท. รุ่นที่ 1

06_วัฒนพงศ์ เกิดทองมี_DPST HALL OF FAME(

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี

พสวท. รุ่นที่ 1

12_รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิท

ศาสตราจารย์ ดร.มงคล  สุขวัฒนาสินิทธิ์

พสวท. รุ่นที่ 1

07_ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น_DPST

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น  

พสวท. รุ่นที่ 2

10_ศาสตราจารย์  กิจการ พรหมมา_DPST HALL

ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ  พรหมมา

พสวท. รุ่นที่ 2

13_ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ วิไลวัลย์_DPST HA

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย์

พสวท. รุ่นที่ 2

16_ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน์_DPST HALL OF F

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์

พสวท. รุ่นที่ 2

11_ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์_DPST HA

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

พสวท. รุ่นที่ 3

01_เชาวรีย์  อรรถลังรอง_DPST HALL OF FAM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง

พสวท. รุ่นที่ 3

04_ดรุณี วัฒนศิริเวช_DPST HALL OF FAME(4

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  วัฒนศิริเวช

พสวท. รุ่นที่ 3

05_วรรณพงษ์..เตรียมโพธิ์_DPST HALL OF FA

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์

พสวท. รุ่นที่ 3

03_ดร.ภัทร  อัยรักษ์_DPST HALL OF FAME(4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์

พสวท. รุ่นที่ 5

08_ศาสตราจารย์ วินิช พรมอารักษ์_DPST HAL

ศาสตราจารย์ ดร.วินิช  พรมอารักษ์

พสวท. รุ่นที่ 6