หอเกียรติยศ พสวท.

- 2559 -

09_นายศรัณย์  โปษยะจินดา_DPST HALL OF FA

พสวท. รุ่นที่ x

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา

14_รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ_DPST HALL OF FA

พสวท. รุ่นที่ Y

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

15_ศาสตราจารย์สนอง  เอกสิทธิ์_DPST HALL

พสวท. รุ่นที่ Y

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

02_ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ_DPST HALL OF F

พสวท. รุ่นที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ

06_วัฒนพงศ์ เกิดทองมี_DPST HALL OF FAME(

พสวท. รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี

12_รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิท

พสวท. รุ่นที่ 1

ศาสตราจารย์ ดร.มงคล  สุขวัฒนาสินิทธิ์

07_ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น_DPST

พสวท. รุ่นที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น  

10_ศาสตราจารย์  กิจการ พรหมมา_DPST HALL

พสวท. รุ่นที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ  พรหมมา

13_ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ วิไลวัลย์_DPST HA

พสวท. รุ่นที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย์

16_ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน์_DPST HALL OF F

พสวท. รุ่นที่ 2

ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์

11_ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์_DPST HA

พสวท. รุ่นที่ 3

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

01_เชาวรีย์  อรรถลังรอง_DPST HALL OF FAM

พสวท. รุ่นที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง

04_ดรุณี วัฒนศิริเวช_DPST HALL OF FAME(4

พสวท. รุ่นที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  วัฒนศิริเวช

05_วรรณพงษ์..เตรียมโพธิ์_DPST HALL OF FA

พสวท. รุ่นที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธิ์

03_ดร.ภัทร  อัยรักษ์_DPST HALL OF FAME(4

พสวท. รุ่นที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์

08_ศาสตราจารย์ วินิช พรมอารักษ์_DPST HAL

พสวท. รุ่นที่ 6

ศาสตราจารย์ ดร.วินิช  พรมอารักษ์

©2018 by DPST & IPST