หอเกียรติยศ พสวท.

- 2560 -

01_Dr.Jurarat  DPST 2017-บริหาร (CL)(4in

พสวท. รุ่นที่ Y

ดร.จุฬารัตน์  ตันประเสริฐ

02_Dr.Krissanadej  DPST-บริหาร (CL)(4inc

พสวท. รุ่นที่ z

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

03_Dr.Jatuporn  DPST  2017-ศร (CL)(4inch

พสวท. รุ่นที่ 1

ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ

04_Dr.Suwol  DPST 2017-ศร (CL)(4inch).jp

พสวท. รุ่นที่ 4

ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา

05_Dr.Pisan  DPST 2017-ศร (CL)(4inch).jp

พสวท. รุ่นที่ 5

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

06_Dr.Chitnarong  DPST 2017-บริหาร (CL)(

พสวท. รุ่นที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

07_Dr.Tawatchai  DPST 2017-บริหาร (CL)(4

พสวท. รุ่นที่ 7

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์

08_Dr.Tiradej DPST  2017-บริหาร (CL)(4in

พสวท. รุ่นที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล

09_Dr.Yossanun DPST 2017-ศร (CL)(4inch).

พสวท. รุ่นที่ 11

ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์  มีมาก

©2018 by DPST & IPST