หอเกียรติยศ พสวท.

- 2561 -

104.jpg

พสวท. รุ่นที่ 2

ศ.ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

unnamed.jpg

พสวท. รุ่นที่ 3

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน 

Hof-11.jpg

พสวท. รุ่นที่ 4

ศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์

3.ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ 61.JPG

พสวท. รุ่นที่ 6

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา

พสวท. รุ่นที่ 11

ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา 

©2018 by DPST & IPST