4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา 

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

"ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ และบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง“ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะเกิดขึ้นหากปราศจากความร่วมมือ การสร้าง ecosystem ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีในประเทศไทยก็เช่นกันทุกคนต้องช่วยกัน”"

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.2552           Ph.D. in Physics, Stanford University, Stanford, CA, USA

 • พ.ศ.2550           M.Sc. in Physics, Stanford University, Stanford, CA, USA

 • พ.ศ.2545           B.Sc. in Physics, University of California, Santa Barbara (UCSB), CA, USA (Highest honors)

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2560– ปัจจุบัน        คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • พ.ศ.2558- พ.ศ. 2560     หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • พ.ศ.2553– ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • พ.ศ.2552- พ.ศ. 2553      นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ. 2563       รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 • พ.ศ. 2560       SUT Outstanding Researcher Award, from Suranaree University of Technology

 • พ.ศ. 2559       Excellent Research Award from National Research Council of Thailand

 • พ.ศ. 2558       2015TRF-OHEC-Scopus Research Award (Physical Science) from Thailand Research Fund,  Office of Higher Education Commissions and Elsevier

 • พ.ศ. 2558       Outstanding Research Award from National Research Council of Thailand

 • พ.ศ. 2557       SUT Outstanding Young Researcher Award, from Suranaree University of Technology

 • พ.ศ. 2556       TWAS Prize for Young Scientists in Thailand, in Physics, from NRCT, The World Academy of  Science/UNESCO

 • พ.ศ. 2555       Thailand Young Scientist Award from the Foundation for the Promotion of Science and     Technology under the Patronage of His Majesty the King

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย(หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย (หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

 • Total number of publications                            55 (in journals with impact factor)

 • Combined Impact factors                                 488

 • Combined Impact factors after graduation            346

 • Total citations (Scopus Database)                       2756

 • h-index (Scopus)                                           26