ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา 

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

"ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำ และบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง“ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะเกิดขึ้นหากปราศจากความร่วมมือ การสร้าง ecosystem ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีในประเทศไทยก็เช่นกันทุกคนต้องช่วยกัน”"

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2552           Ph.D. in Physics, Stanford University, Stanford, CA, USA

พ.ศ.2550           M.Sc. in Physics, Stanford University, Stanford, CA, USA

พ.ศ.2545           B.Sc. in Physics, University of California, Santa Barbara (UCSB), CA, USA (Highest honors)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2560– ปัจจุบัน          คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ.2558- พ.ศ. 2560     หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ.2553– ปัจจุบัน          อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ.2552- พ.ศ. 2553      นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ประวัติการทำงาน

รางวัลเกียรติยศ

1.พ.ศ. 2560       SUT Outstanding Researcher Award, from Suranaree University of Technology

2.พ.ศ. 2559       Excellent Research Award from National Research Council of Thailand

3.พ.ศ. 2558       2015TRF-OHEC-Scopus Research Award (Physical Science) from Thailand Research Fund,                              Office of Higher Education Commissions and Elsevier

4.พ.ศ. 2558       Outstanding Research Award from National Research Council of Thailand

5.พ.ศ. 2557       SUT Outstanding Young Researcher Award, from Suranaree University of Technology

6.พ.ศ. 2556       TWAS Prize for Young Scientists in Thailand, in Physics, from NRCT, The World Academy of                          Science/UNESCO

7.พ.ศ. 2555       Thailand Young Scientist Award from the Foundation for the Promotion of Science and                                    Technology under the Patronage of His Majesty the King

รางวัลเกียรติยศ

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย(หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

Total number of publications                              55 (in journals with impact factor)

Combined Impact factors                                  488

Combined Impact factors after graduation            346

Total citations (Scopus Database)                        2756

h-index (Scopus)                                              26

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย (หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

DPST Hall of Fame

©2018 by DPST & IPST