3.ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ 61.JPG

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

(องค์การมหาชน)

"การจะไปสู่ดวงดาวได้ต้องผ่านความยากลำบากไปเท่านั้น Per Aspera Ad Astra"

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535       มัธยมปลาย รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539       วท. บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541       M. Sc. (Physics) Virginia Polytechnic Institute and State University

 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545       Ph. D. (Physics) Virginia Polytechnic Institute and State University

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551       ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551)

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ. 2532 - 2545              ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  ระดับมัธยมปลาย - ปริญญาเอก

 • พ.ศ.2539                        เหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์

 • พ.ศ.2539                        รางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

 • พ.ศ.2543                        รางวัล Tipsword Graduate Scholarship จาก Virginia Polytechnic Institute and  State  University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 • พ.ศ.2546                        ทุน International Exchange Research Grant จาก Hyogo Science and  Technology  Association ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย(หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

 • 1. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Measurement of induced birefringence in film samples using a balanced polarization ring interferometer”, Opt. Commun. 151, 203 (1998).

 • 2. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Space-time digital holography: A three-dimensional microscopic imaging scheme with an arbitrary degree of spatial coherence”, Appl. Phys. Lett. 75, 2017 (1999).

 • 3. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Ultraresolution in optical imaging using spatiotemporal scanning”, Phys. Rev. E 60, 5060 (1999). 

 • 4. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Optical sectioning with low coherence spatio-temporal holography”, Opt. Commun. 172, 25 (1999). 

 • 5. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Imaging through scattering media with depth resolution by use of low-coherence gating in spatiotemporal digital holography”, Opt. Lett. 25, 212 (2000). 

 • 6. G. Indebetouw, P. Klysubun, T. Kim, and T.-C. Poon, “Imaging properties of scanning holographic microscopy”, J. Opt. Soc. Am. A 17, 380 (2000). 

 • 7. P. Klysubun, G. Indebetouw, T. Kim, and T.-C. Poon, “Accuracy of three-dimensional remote target location using scanning holographic correlation”, Opt. Commun. 184, 357 (2000). 

 • 8. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Spatiotemporal digital microholography”, J. Opt. Soc. Am. A 18, 319 (2001). 

 • 9. P. Klysubunand G. Indebetouw, “A posteriori processing of spatiotemporal digital microholograms”, J. Opt. Soc. Am. A 18, 326 (2001). 

 • 10. P. Klysubunand G. Indebetouw, “Transient and steady state photorefractive responses in dye-doped nematic liquid crystal cells”, J. Appl. Phys. 91, 897 (2002). 

 • 11. P. Klysubunand G. Indebetouw, “On the possible correlation between dark conductivity, photoconductivity, and photorefractivity in dye-doped nematic liquid crystals”, J. Appl. Phys. 92, 2528 (2002). 

 • 12. G. Indebetouw and P. Klysubun, “Correlation between photorefractivity, photoconductivity, and dark conductivity in dye-doped, low molecular mass nematic liquid crystal cells”, Optical Materials 27, 221 (2004).

 • 13. R. Apiwatwaja, S. Chunjarean, K. Hass, G. Hoyes, C. Kaewprasert, P. Klysubun, W. Klysubun, W. Pairsuwan, S. Rugmai, S. Rujirawat, N. Sanguansak, P. Songsiriritthigul, and H. Wiedemann, “X-rays at the Siam Photon Source”, Solid State Phenomena 107, 1 (2005).

 • 14. P. Klysubunand C. Netsai, “Development of MATLAB-based Data Logging System at Siam Photon Source”, Proceedings of the 10th European Particle Accelerator Conference (EPAC '06), Edinburgh, United Kingdom, June 26 - 30, 2006.

 • 15. S. Rugmai, G. Hoyes, S. Prawanta, A. Kwankasem, S. Siriwattanapitoon, N. Suradet, P. Pimol, N. Junthong, S. Boonsuya, P. Janpuang, P. Prawatsri, S. Rujirawat, and P. Klysubun, “Energy Upgrade of the Siam Photon Source”, AIP Proceedings 879 (2007) 58.

 • 16. P. Klysubun, N. Chomnawang, and P. Songsiriritthigul, “Soft X-ray Lithography Beamline at the Siam Photon Laboratory”, AIP Proceedings 879 (2007) 1490.

 • 17. P. Klysubun, S. Rugmai, S. Rujirawat, S. Cheedket, C. Kwankasem, G. Hoyes, and M. Oyamada, “Operation and Recent Developments at the Siam Photon Source”, Proceedings of the 4thAsian Particle Accelerator Conference (APAC ’07), Indore, India, January 29 – February 2, 2007.

 • 18. S. Rugmai, C. Kwankasem, P. Sudmuang, and P. Klysubun, “Beam Based Alignment and COD Correction for the Siam Photon Source”, Proceedings of the 4thAsian Particle Accelerator Conference (APAC ’07), Indore, India, January 29 – February 2, 2007.

 • 19. P. Klysubun, S. Rugmai, S. Rujirawat, S. Cheedket, C. Kwankasem, G. Hoyes, and M. Oyamada, “Operation and Improvement of the Siam Photon Source”, Nucl. Instrum. Meth. A 582, 18 – 21 (2007).

 • 20. P. Klysubun, S. Rugmai, C. Kwankasem, W. Klysubun, and P. Prawatsri, “A 6.4 T Superconducting Wavelength Shifter for the Generation of Hard X-rays at the Siam Photon Source”, Nucl. Instrum. Meth. A 582, 47 – 50 (2007).

 • 21. P. Klysubun, S. Rugmai, S. Cheedket, P. Sudmuang, G. Hoyes, M. Oyamada, and W. Pairsuwan,  “Present Status of the Siam Photon Source”, Proceedings of the 11thEuropean Particle Accelerator Conference (EPAC’08), Genoa, Italy, June 23 - 27, 2008.

 • 22. P. Songsiriritthigul, P. Klysubun, S. Duangnil, and W. Pairsuwan, “Present Status of the Siam Photon Laboratory”, AIP Conference Proceedings 1234, 289 (2010).

 • 23. S. Klinkhieo, P. Sudmuang, S. Krainara, N. Suradet, S. Boonsuya, P. Klysubun, Y.-H. Liu, H.-P. Hsueh, J.-R. Chen, S. Rujirawat, and P. Songsiriritthigul, “Improvement of BPM System of Siam Photon Source”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2012 (IPAC '12), New Orleans, Louisiana, USA, May 20 - 25, 2012.

 • 24. P. Sudmuang, P. Klysubun, S. Krainara, T. Poolampong, N. Deethae, N. Suradet, and K. Sitisart, “Beam Size Measurement at Siam Photon Source Storage Ring”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2012 (IPAC '12), New Orleans, Louisiana, USA, May 20 - 25, 2012.

 • 25. S. Klinkhieo, P. Sudmuang, S. Krainara, N. Suradet, S. Boonsuya, P. Klysubun, S. Rujirawat, and P. Songsiriritthigul, “Commissioning Results of Slow Orbit Feedback Using PID Controller Method for Siam Photon Source”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2012 (IPAC '12), New Orleans, Louisiana, USA, May 20 - 25, 2012.

 • 26. S. Klinkhieo, P. Sudmuang, S. Krainara, N. Suradet, S. Tesprasitte, S. Boonsuya, P. Klysubun, Y.-H. Liu, H.-P.  Hsueh, J.-R. Chen, and P. Songsiriritthigul, , “Improvement of the Siam Photon Source Storage Ring BPM System”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference  2012 (IBIC '12), Tsukuba, Japan, October 1 - 4, 2012.

 • 27. P. Sudmuang, S. Chaichual, N. Suradet, S. Boonsuya, N. Sumano, S. Krainara, H. Nakajima, S. Rugmai, and P. Klysubun,“Photon Beam Position Monitor at Siam Photon Source”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference 2012 (IBIC '12), Tsukuba, Japan, October 1 - 4, 2012.

 • 28. N. Suradet, S. Klinkhieo, P. Sudmuang, S. Krainara, C. Preecha, S. Boonsuya, and P. Klysubun, “Improvement of hardware and software setup for the acquisition and processing of Siam Photon Source BPM signal”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference  2012 (IBIC '12), Tsukuba, Japan, October 1 - 4, 2012.

 • 29. S. Srichan, A. Kwankasem, S. Boonsuya, B. Boonwanna, V. Sooksrimuang, and P. Klysubun, “Status Report on Storage Ring Realignment at SLRI”, Proceedings of the International Workshops on Accelerator Alignment 2012 (IWAA '12), Batavia, USA, September 10 - 14, 2012.

 • 30. W. Klysubun, B. Ravel, P. Klysubun, P. Sombunchoo, and W. Deenan, “Characterization of yellow and colorless decorative glasses from the Temple of the Emerald Buddha, Bangkok, Thailand”, Appl. Phys. A DOI 10.1007/s00339-013-7657-8 (2013).

 • 31.  P. Sudmuang, S. Klinkhieo, P. Klysubun, S. Kongtawong, S. Krainara, N. Suradet, A. Tong-on, “Commissioning of the 2.4 T multipole wiggler and the 6.5 T superconducting wavelength shifter at Siam Photon Source”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2014 (IPAC '14), Dresden, Germany, June 15 - 20, 2014.

 • 32. S. Srichan, Ch. Dhammatong, P. Klysubun, V. Sooksrimuang, K. Takkrathoke, A. Tong-on, “Operation of SLRI cryogenic system for a 6.5 T superconducting wavelength shifter”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2014 (IPAC '14), Dresden, Germany, June 15 - 20, 2014.

 • 33. N. Suradet, C. Thamtong, C. Preecha, S. Klinkhieo, P. Klysubun, “Web based machine status display for the Siam Photon Source”, Proceedings of the 10th International Workshop on Personal Computers and Particle Accelerator Controls (PCaPAC '14), Karlsruhe, Germany, October 14 - 17, 2014.

 • 34. S. Kongtawong, P. Sudmuang, S. Krainara, P. Klysubun, “Improvement of tune measurement system at Siam Photon Source”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference  2015 (IBIC '15), Melbourne, Australia, September 13 - 17, 2015.

 • 35. S. Krainara, P. Sudmuang, N. Suradet, S. Teawphet, S. Kongtawong, G. G. Hoyes, P. Klysubun, “Observation of beam loss signal at the SPS storage ring”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference  2015 (IBIC '15), Melbourne, Australia, September 13 - 17, 2015.

 • 36. N. Suradet, S. Krainara, P. Sudmuang, S. Taewphet, G. G. Hoyes, P. Klysubun, “Improvement of the Siam Photon Source beam loss monitor system”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference  2015 (IBIC '15), Melbourne, Australia, September 13 - 17, 2015.

 • 37. W. Klysubun, C. A. Hauzenberger, B. Ravel, P. Klysubun, Y. Huang, W. Wongtepa, P. Sombunchoo, “Understanding the blue color in antique mosaic mirrored glass from the Temple of the Emerald Buddha, Thailand”, X-Ray Spectrom. DOI 10.1002/xrs.2586 (2015).

 • 38. K. Kittimanapun, N. Chanlek, S. Cheedket, N. Juntong, P. Klysubun, S. Krainara, K. Sittisard, S. Supajeerapan, “SLRI Beam Test Facility Development Project”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2016 (IPAC '16), Busan, South Korea, May 8 - 13, 2016.

 • 39. S. Krainara, P. Sudmuang, P. Sunwong, T. Pulampong, S. Kongtawong, P. Klysubun, “Analysis of nonlinear effects for IDs at the SPS storage ring”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2016 (IPAC '16), Busan, South Korea, May 8 - 13, 2016.

 • 40. P. Sunwong, P. Sudmuang, T. Pulampong 1 , S. Krainara, S. Kongtawong, P. Klysubun, “Minimization of nonlinear effects of insertion devices at SPS storage ring”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2016 (IPAC '16), Busan, South Korea, May 8 - 13, 2016.

 • 41. P. Klysubun, S. Klinkhieo, S. Kongtawong, S. Krainara, T. Pulampong, P. Sudmuang, N. Suradet, “Beam Diagnostics at Siam Photon Source”, Proceedings of the International Beam Instrumentation Conference  2016 (IBIC '16), Barcelona, Spain, September 11 - 15, 2016.

 • 42. P. Klysubun, S. Boonsuya, N. Juntong, K. Kittimanapun, S. Kongtawong, S. Krainara, A. Kwankasem, T. Pulampong, P. Sudmuang, N. Suradet, “Siam Photon Source: Present Machine Status and Future Upgrades”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC '17), Copenhagen, Denmark, May 14 - 19, 2017.

 • 43. P. Klysubun, T. Pulampong, P. Sudmuang, “Design and Optimisation of SPS-II Storage Ring”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC '17), Copenhagen, Denmark,  May 14 - 19, 2017.

 • 44. P. Sudmuang, N. Juntong, T. Pulampong, N. Suradet, P. Klysubun, “Beam Lifetime Studies for SPS Storage Ring”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC '17), Copenhagen, Denmark,  May 14 - 19, 2017.

 • 45. T. Pulampong, P. Klysubun, P. Sudmuang, P. Sunwong, “Study of Injection with Pulsed Multipole Magnet for SPS Storage Ring”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC '17), Copenhagen, Denmark, May 14 - 19, 2017.

 • 46. T. Pulampong, P. Klysubun, S. Kongtawong, S. Krainara, P. Sudmuang, “Online Optimisation Applications at SPS”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC '17), Copenhagen, Denmark,  May 14 - 19, 2017.

 • 47. K. Kittimanapun, N. Chanlek, P. Klysubun, S. Krainara, S. Supajeerapan,  “Improvement of Electron Intensity Reduction System at SLRI Beam Test Facility”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC '17), Copenhagen, Denmark,  May 14 - 19, 2017.

 • 48. P. Sunwong, B. Boonwanna, S. Chaichuay, P. Klysubun, A. Kwankasem, C.P. Preecha, V. Sooksrimuang, “Design and Fabrication of a Combined Function Magnet Prototype for Siam Photon Source”, Proceedings of the International Particle Accelerator Conference 2018 (IPAC '18), Vancouver, Canada, April 29 - May 4, 2018

ผลงานด้านบริหาร

 • 1. ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฝ่ายการประยุกต์แสงซินโครตรอน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2546 ถึง ต.ค. 2547

 • 2. ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าส่วนงานInsertion Devices ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2547 ถึง ธ.ค. 2548

 • 3. ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2549 ถึง ก.ย. 2551

 • 4. ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2551 ถึง พ.ค. 2553

 • 5. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน  มิ.ย. 2553 ถึง มี.ค. 2555              

 • 6. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2555 ถึง พ.ค. 2555         

 • 7. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาค และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2555 ถึง ต.ค. 2556                       

 • 8. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2556 ถึง ต.ค. 2559               

 • 9. ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2559 ถึง ม.ค. 2560                     

 • 10. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2560 ถึง พ.ค. 2561                

 • 11. ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2561 ถึง ปัจจุบัน

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 • 1.เป็นประธานจัดค่ายวิทยาศาสตร์แสงซินโครตรอนให้กับนักเรียน รร.จิตรลดา ทั้งระดับประถมและระดับมัธยม ตั้งแต่ปีแรก (พ.ศ. 2559) จนถึงปัจจุบัน

 • 2.ทำงานเป็นกรรมการในการจัดงานประชุมวิชาการต่าง ๆ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

 • ทำหน้าที่คณะทำงานในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติThe 6th Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research (AOFSRR 2012) ซึ่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพฯ

 • ทำหน้าที่เป็น Program Committee และ Session Chair ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติInternational Beam Instrumentation Conference 2012 (IBIC 2012) ที่เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 • ทำหน้าที่เป็น Program Committee และ Session Chair ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาคInternational Beam Instrumentation Conference 2015 (IBIC 2015) ที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

 • ทำหน้าที่เป็น Program Committee ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค International Particle Accelerator Conference 2016 (IPAC 2016) ที่เมือง Busanประเทศเกาหลีใต้

 • ทำหน้าที่เป็น Program Committee ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค International Particle Accelerator Conference 2017 (IPAC 2017) ที่เมือง Copenhagenประเทศเดนมาร์ก

 • ทำหน้าที่เป็น Program Committee ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค International Beam Instrumentation Conference 2015 (IBIC 2018) ที่จะจัดที่เมือง Shanghai ประเทศจีน

 • ทำหน้าที่เป็น Program Committee ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค International Particle Accelerator Conference 2019 (IPAC 2019) ที่จะจัดที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

 • ทำหน้าที่เป็น Organizing Committee ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค International Particle Accelerator Conference 2020 (IPAC 2020) ที่จะจัดที่เมืองCaen ประเทศฝรั่งเศส

 • 3.จัดการอบรมทางวิชาการที่เปิดให้ทั้งนักวิจัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วม เช่น

 • จัดการอบรมวิชาการในหัวข้อ "Design and Optimization of Modern Storage Rings" ในระหว่างวันที่ 28กันยายน - 1ตุลาคม 2558

 • จัดการอบรมวิชาการในหัวข้อ "Vacuum Technology for Particle Accelerators" ในระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2559 

 • จัดการอบรมวิชาการในหัวข้อ "Beam Diagnostics and Instrumentation for Advanced Particle Accelerators" ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560​

 • 4. ทำหน้าที่กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย และ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารฟิสิกส์ไทย ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2552ถึง ก.พ. 2554 (2 ปี) และทำหน้าที่กรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทย และ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการวารสารฟิสิกส์ไทย ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2554 ถึง ก.พ. 2556 (2 ปี)