ศ.ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

cc7.png

ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“อดทน เพียรพยายามและสม่ำเสมอ”

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535       วท.บ. สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539       M.S. (Biology), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542       Ph.D. (Biology), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544       อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560       รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน            ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ

1. พ.ศ. 2532       รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. พ.ศ. 2534       รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          ทุนศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร

3. พ.ศ. 2535       รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

                          ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ

4. พ.ศ. 2551       โล่เชิดชูเกียรติ พระกรุณาประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ

                          ในฐานะผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัย Cerebos Award 2008

5. พ.ศ. 2551       รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. พ.ศ. 2551       รางวัลเมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย(หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัล)

Pramoj Na Ayutthaya, P., Chanchao, C. and Chunsrivirot, S. 2018. Insight into the substrate specificity
    change caused by the Y227H mutation of - glucosidase III from the European honeybee (Apis
    mellifera) through molecular dynamics simulations. PLoS ONE 13(6): e0198484.
        https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0198484 (ISI, IF2017 = 2.806, Q1)
Chanchao, C., Stoić, M., Yoshiyama, M. and Kimura, K. 2018. Review on apiary management and
    antimicrobial compounds as alternative prevention or treatment for honeybee diseases.
        OnLine Journal of Biological Science 18(1): 46-61. (Scopus)
Kustiawan, P.M., Okuyoshi, H., Kuse, Y., Izawa, H., Saito, Y., Tsuruma, K., Chanchao, C., Hara, H. and
Shimazawa, M. 2017. Protective effects of Indonesian propolis against light-induced retinal damage.
    International Journal of Toxicological and Pharmacological Research 9(2): 163-170. (Scopus, Q3)
Kustiawan, P.M., Lirdprapamongkol, K., Palaga, T., Puthong, S., Phuwapraisirisan, P., Svasti, J. and
    Chanchao, C. 2017. Molecular mechanism of cardol, isolated from Trigona incisa stingless bee
    propolis, induced apoptosis in the SW620 human colorectal cancer cell line. BMC Pharmacology
    and Toxicology 18: 32. doi: 10.1186/s40360-017-0139-4 (ISI, IF2015 = 2.030, Q1 Medicine,
    medicine (miscellaneous))
Kilaso, M., Remnant, E., Chapman, N., Oldroyd, B.P., and Chanchao, C. (2017) DNA methylation of Kr-h1 is
    involved in regulating ovary activation in worker honey bees (Apis mellifera). Insectes Sociaux
    64(1): 87-94.  (ISI, IF2016 = 1.267)
Kilaso, M., Chapman, N., Remnant, E., Oldroyd, B.P., and Chanchao, C. (2017) No evidence that DNA
    methylation is associated with the regulation of fertility in the adult honey bee (Apis mellifera)
    worker ovary. Austral Entomology 56(1), pp. 115-121. (ISI, IF2016 = 1.114)    
Kilaso, M., Tipgomut, C., Sanguankiattichai, N., Teerapakpinyo, C., and Chanchao, C. (2016) Expression and
DNA methylation of phospholipase A2 in Thai native honeybees (Hymenoptera: Apidae). Russian
    Journal of Developmental Biology 47(4): 190-201. (ISI, IF2014 = 0.305)    
Nugitrangson, P., Puthong, S., Iempridee, T., Pimtong, W., Pornpakakul, S., and Chanchao, C. (2016) In vitro
    and in vivo characterization of the anticancer activity of Thai stingless bee (Tetragonula
    laeviceps) cerumen. Experimental Biology and Medicine 241(2): 166-176.
    doi: 10.1177/1535370215600102 (ISI, IF2014 = 2.165)    
Nonthapa, P. and Chanchao, C. (2015) Pathogen detection and gut bacteria identification in Apis cerana
    Indica in Thailand. African Journal of Biotechnology 14(49): 3235-3247.
doi: 10.5897/AJB2015.14955
Buahorm, S., Puthong, S., Palaga, T., Lirdprapamongkol, K., Phuwapraisirisan, P., Svasti, J., and Chanchao,
    C. (2015) Cardanol isolated from Thai Apis mellifera propolis induces cell cycle arrest and
    apoptosis of BT-474 breast cancer cells via p21 upregulation. DARU Journal of Pharmaceutical
    Sciences 23: 5. doi: 10.1186/s40199-015-0138-1 (ISI, IF2014 = 1.638)    
Tree-udom, T., Thamyongkit, P., Wiratkasem, N., Chanchao, C., Palaga, T., Insin, N., Pienpinijtham, P.,
    Rengpipat, S., and Wanichwecharungruang, S. (2015) Harmonization of upconverting nanocrystals
    and photosensitizer for antimicrobial application. Royal Society of Chemistry Advances
    5: 102416–102423. (ISI, IF2013 = 3.580)
Kustiawan, P.M., Phuwapraisirisan, P., Puthong, S., Palaga, T., Arung, E.T., and Chanchao, C. (2015) Propolis
    from the stingless bee Trigona incisa from East Kalimantan, Indonesia induces in vitro cytotoxicity
    and apoptosis in cancer cell lines. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 16(15): 6581-6589.
    (ISI, IF2012 = 1.271)    
Kustiawan, P.M., Puthong, S., Arung, E.T., and Chanchao, C. (2014) In vitro cytotoxicity of Indonesian
    stingless bee products against human cancer cell lines. Asian Pacific Journal of Tropical
    Biomedicine 4(7): 549-556. (Scopus)    
Premratanachai, P. and Chanchao, C. (2014) Review of the anticancer activities of bee products. Asian
    Pacific Journal of Tropical Biomedicine 4(5): 337-344. (ISI, no IF)    
Kijpornyongpan, T., Sereemaspun, A., and Chanchao, C. (2014) Dose-dependent cytotoxic effect of
    menthol on human malignant melanoma A-375 cells: correlation with TRPM8 transcript
    expression. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15(4): 1551-1556. (ISI, IF2012 = 1.271)  
Boonsai, P., Phuwapraisirisan, P., and Chanchao, C. (2014) Antibacterial activity of a cardanol from
    Thai Apis mellifera propolis. International Journal of Medical Sciences 11(4): 327-336.
    doi: 10.7150/ijms.7373 (ISI, IF2013 = 2.065)     
Kaewmuangmoon, J. and Chanchao, C. (2013) Over-expression and characterization of recombinant
    alpha – glucosidase I from Apis cerana indica in E. coli. Journal of Apiculture 28: 97-111.    
Kaewmuangmoon, J., Kilaso, M., Leartsakulpanich, U., Kimura, K., Kimura, A., and Chanchao, C. (2013)
    Expression of a secretory -glucosidase II from Apis cerana indica in Pichia pastoris and its
    characterization. BMC Biotechnology 13: 16. doi: 10.1186/1472-6750-13-16. (ISI, IF2012 = 2.35)
Rattanawannee, A., Chanchao, C., Lim, J., Wongsiri, S., and Oldroyd, B.P. (2013) Genetic structure of a giant
    honey bee (Apis dorsata) population in northern Thailand: implications for conservation. Insect
    Conservation and Diversity 6: 38-44. doi: 10.1111/j.1752-4598.2012.00193.x. (ISI2009, IF = 2.828)
    Wongsiri, S., Chanchao, C., and Kongpitak, P. (2012) Organic honey of Thailand. Journal of the Royal
    Institute of Thailand 4: 78-95.
Kaewmuangmoon, J., Yoshiyama, M., Kimura, K., Okuyama, M., Mori, H., Kimura, A., and Chanchao, C.
    (2012) Characterization of some enzymatic properties of recombinant α-glucosidase III from the
    Thai honeybee, Apis cerana indica Fabricus. African Journal of Biotechnology 11: 16220-16232.
    (abstract in CAB direct)    
Chantarudee, A., Phuwapraisirisan, P., Kimura, K., Okuyama, M., Mori, H., Kimura, A., and Chanchao, C.
    (2012) Chemical constituents and free radical scavenging activity of corn pollen collected from
    Apis mellifera hives compared to floral corn pollen at Nan, Thailand. BMC Complementary and
    Alternative Medicine 12: 45. doi: 10.1186/1472-6882-12-45. (ISI, IF2012 = 2.24)    
Teerasripreecha, D., Phuwapraisirisan, P., Puthong, S., Kimura, K., Okuyama, M., Mori, H., Kimura, A., and
    Chanchao, C. (2012) In vitro antiproliferative / cytotoxic activity on cancer cell lines of a cardanol
    and a cardol enriched from Thai Apis mellifera propolis. BMC Complementary and Alternative
    Medicine 12: 27. doi: 10.1186/1472-6882-11-37. (ISI, IF2012 = 2.24)    
Rattanawannee, A., Chanchao, C., and Wongsiri, S. (2012) Geometric morphometric analysis of giant
    honeybee (Apis dorsata Fabricius, 1793) populations in Thailand. Journal of Asia Pacific
    Entomology 15: 611-618. doi: 10.1016/j.aspen.2012.07.001. (ISI, IF2015 = 0.824)    
Rattanawannee, A., Chanchao, C., Wongsiri, S., and Oldroyd, B.P. (2012) No evidence that habitat
    disturbance affects mating frequency in the giant honey bee Apis dorsata. Apidologie 43(6): 761-
    770. doi: 10.1007/s13592-012-0150-0. (ISI2009, IF = 1.493)    
Kaewmuangmoon, J., Nonthapa, P., Rattanawannee, A., Winayanuwattikun, P., and Chanchao, C. (2012)
    Preliminary screening for various bioactivities in honey and propolis extracts from Thai bees.
    European Journal of Medicinal Plants 2(2): 74-92.    
Almehmadi, R.M., Alghamdi, A.A., Wongsiri, S., Chanchao, C., and Aljedani, D.M. (2011) Histological studies
    on ovary differentiation in Yemini queen honeybees, Apis mellifera jemenitica (Hymenoptera: Apidae), during post-embryonic development. The Pan-Pacific Entomologist 87(3): 177-187. (ISI, IF2009 = 0.383)    
Kilaso, M., Kaewmuangmoon, J., Karnchanatat, A., Sangvanich, P., and Chanchao, C. (2011) Expression and
    characterization of Apis dorsata -glucosidase III. Journal of Asia Pacific Entomology 14: 479-488. (ISI, IF2015 = 0.824)    
Umthong, S., Phuwapraisirisan, P., Puthong, S., and Chanchao, C. (2011) In vitro antiproliferative activity of
    partially purified Trigona laeviceps propolis from Thailand on human cancer cell lines. BMC
    Complementary and Alternative Medicine 11: 37. doi: 10.1186/1472-6882-11-37. (ISI, IF2012 = 2.24)    
Rattanawannee, A., Chanchao, C., and Wongsiri, S. (2010) Gender and species identification of four native
    honeybees (Apidae: Apis) in Thailand based on wing morphometic analysis. Annals of the
    Entomological Society of America 103(6): 965-970. (ISI, IF2009 = 0.939)    
Kaewmuangmoon, J., Suwanvijitr, T., Cherdshewasart, W., and Chanchao, C. (2010) Leaf morphometric
    and genetic variation of Butea superba in Thailand. ScienceAsia 36: 180-186. (ISI,  IF2015 = 0.197)
Suwanvijitr, T., Kaewmuangmoon, J., Cherdshewasart, W., and Chanchao, C. (2010) Morphometric and
    genetic variation in Pueraria mirifica cultivars across Thailand. Pakistan Journal of Botany 42(1): 97-109. (ISI, IF2007 = 0.470)
Umthong, S., Puthong, S., and Chanchao, C. (2009) Trigona laeviceps propolis from Thailand:
    antimicrobial, antiproliferative and cytotoxic activities. American Journal of Chinese Medicine
    37(5): 855-865. (ISI, IF2008 = 1.058)    
Chanchao, C. (2009) Antimicrobial activity by Trigona laeviceps (stingless bee) honey from Thailand.
    Pakistan Journal of Medical Sciences 25(3): 364-369. (Indexed by WHO Index Medicus (IMEMR)
    for EMRO region, ExtraMed, covered by EXCERPTA MEDICA, Netherlands, CAB Abstract and
    Global Health of UK)    
Chanchao, C. (2009) Properties and antimicrobial activity of Apis dorsata honey from Thailand. Pakistan
    Journal of Medical Sciences 25(2): 313-318. (Indexed by WHO Index Medicus (IMEMR) for EMRO
    region, ExtraMed, covered by EXCERPTA MEDICA, Netherlands, CAB Abstract and Global Health
    of UK)
Chanchao, C., Pilalam, S., and Sangvanich, P. (2008) Purification and characterization of alpha –
    glucosidase in Apis cerana indica. Insect Science 15: 217-224. (ISI, IF2009 = 0.739)    
Ratanasaeng, P., Chanchao, C., Pariyanonth, P., and Tangpraprutgul, P. (2008) Effects of 17 beta-estradiol
    on liver vitellogenin gene expression in immature female frogs, Hoplobatrachus rugulosus.
    ScienceAsia 34: 377–384. (ISI, no IF, indexed in various international databases, such as CAPlus,
    SCOPUS and recently was re-listed in Thomson Reuters' Science Index Expanded Edition 2007)
Rattanawannee, A., Chanchao, C., and Wongsiri, S. (2007) Morphometric and genetic variation of small
    dwarf honeybees Apis andreniformis Smith, 1858 in Thailand. Insect Science 14: 451-460.
    (ISI, IF2009 = 0.739)
Chanchao, C., Padoongsupalai, R., and Sangvanich, P. (2007) Expression and characterization of alpha-
    glucosidase III in the dwarf honeybee, Apis florea Fabricius, (Hymenoptera: Apoidea: Apidae).
    Insect Science 14: 283-292. (ISI, IF2009 = 0.739)
Chanchao, C., Teethakaew, T., and Wongsiri, S. (2006) Alpha-glucosidase activity in honey of Apis spp. in
    Thailand. Laos Journal on Applied Science 1(1): 276-281.
Chanchao, C., Sintara, K., and Wongsiri, S. (2006) Comparison of antibiotic and organoleptic property of
    honey from various plant sources in Thailand. Journal of Apicultural Science 50(2): 13-18. (is
    covered in Science Citation Index Expanded, Biological Abstract, BISOIS Previews, and Zoological Record)
Chanchao, C., Srimawong, P., and Wongsiri, S. (2006) Expression of alpha-glucosidase gene in
    hypopharyngeal glands of worker honeybee (Apis cerana). Journal of Apicultural Science
    50(2): 35-42. (is covered in Science Citation Index Expanded, Biological Abstract, BISOIS Previews,
    and Zoological Record)
Wongchawalit, J., Yamamoto, T., Nakai, H., Kim, Y.M., Sato, N., Nishimoto, M., Okuyama, M., Mori, H.,
    Saji, O., Chanchao, C., Wongsiri, S., Surarit, R., Svasti, J., Chiba, S., and Kimura, A. (2006)
    Purification and characterization of alpha-glucosidase I from Japanese honeybee (Apis cerana
    japonica) and molecular cloning of its cDNA. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
    70(12): 2889-2898. (ISI, IF2009 = 1.89)
Chanchao, C. (2004) Expression pattern of glycogen synthase, glycogen phosphorylase-2,
    phosphodiesterase inhibitor, and SP60 at 0, 8, and 12 h of development in Dictyostelium
    discoideum by RT-PCR. Journal of KMITL 4(1): 61-68.
Chanchao, C., Amano, K., and Wongsiri, S. (2004) DNA Variation of the mutant “sting-broken honeybees
    (Apis mellifera) induced by gamma radiation by random amplified polymorphic DNA (RAPD).
    Journal of KMITL 4(1): 74-80.
Woyke, J., Chanchao, C., Wongsiri, S., Wilde, J., and Wilde, M. (2003) Size of eggs from queens of three
    Asian Apis species and laying workers of Apis cerana. Journal of Apicultural Science
    47(2): 39-57.
Wongsiri, S., Chanchao, C., Deowanish, S., Aemprapa, S., Chaiyapong, T., Petersen, S., and Leepitakrat, S.
    (2000) Honeybee diversity and beekeeping in Thailand. Bee World 81(1): 20-29.
Chanchao, C., Deowanish, S., and Wongsiri, S. (2000) Apis cerana queen breeding, the unique Thai
    technique for the unique traditional culture. Journal of Multidisciplinary Research 13(2): 28-33.
Chanchao, C., Eristi, C.M., Favis, R., and Rutherford, C.L. (1999) 5’ nucleotidase in Dictyostelium: protein
    purification, cloning, and development expression. Biochimica et Biophysica Acta 1473: 376-390.


 

Chapter in book:

จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า. 2555. สารชีวเคมี สารอาหารและเอนไซม์ภายในผึ้ง. ใน หนังสือชีววิทยาของผึ้ง สำนักพิมพ์

            แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 265-280.

Chanchao, C. (2012). Propolis: Implication for the treatment of cancer, In: Beneficial Effects of Propolis on

Human Health and Chronic Disease, T. Farooqui and A.A. Farooqui, (Ed.), 55-87, Nova Science Publishers, Inc., ISBN 978-1-62081-483-3, New York.

Chanchao, C. (2012). Bioactivities of honey and propolis of Tetragonula laeviceps in Thailand, In: Pot

            Honey: A Legacy of Stingless Bees, P. Vit and S. R.M. Pedro, (Ed.), 495-506, Springer, ISBN 978-

            1-4614-4960-7, New York, USA, Doi 10.1007/978-1-4614-4970-7.

Rattanawannee, A. and Chanchao, C. (2011). Bee Diversity in Thailand and the Applications of Bee

            Products, In: Changing Diversity in Changing Environment, O. Grillo and G. Venora, (Ed.), 133-162,

            InTech, ISBN 978-953-307-796-3, Vienna, Austria,

available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/bee-diversity-in-thailand-and-the-applications-of-bee-products.

 

หนังสือ:

นำชัย ชีววิวรรธน์ อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า ต่อศักดิ์ สีลานันท์ ณัฐพล อ่อนปาน ศศิวิมล แสวง

            ผล เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์. 2558. กำเนิดสปีชีส์. สำนักพิมพ์สารคดี. กรุงเทพฯ. 509 หน้า. แปลจาก

            Drawin, C. 1859. The Origin of Species.

จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า. 2552. ชีววิทยา: ชีวิตรอบตัวเรา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์ปาเจรา. กรุงเทพฯ. 128 หน้า.

แปลจาก Green, D. 2008. Biology: life as we know it.

จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า. 2550. มหัศจรรย์การทดลองวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์ปาเจรา. กรุงเทพฯ.

            128 หน้า. แปลจาก Churchill, E.R. 2007. Amazing science experiments.

ผลงานด้านบริหาร

กรรมการในคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน

หัวหน้าตึกคลุ้ม วัชโรบล ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการในคณะอนุกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของ

            คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 2557

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

            คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2553 – 31 สิงหาคม 2560

เลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

            คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2560

กรรมการในคณะกรรมการประสานงานห้องสมุด (ตัวแทนจากหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ) ตั้งแต่ 28 มีนาคม

            2557 – 27 มีนาคม 2559

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

            สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2553-24

            สิงหาคม 2555

กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

            คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 2543 – 2546 และ 2550 – 2553

กรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาสัตววิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 - 30 กันยายน 2560

กรรมการในคณะกรรมการประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1

            ตุลาคม 2552-ปัจจุบัน

 กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ) ในคณะกรรมการบริหารของสมาคมพันธุศาสตร์แห่ง

            ประเทศไทย ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2552-2560

รองประธาน (เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ) ในคณะกรรมการบริหารของสมาคมพันธุศาสตร์แห่ง

            ประเทศไทย ตั้งแต่ 31 มกราคม 2561-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยกลางอณูชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาการเจริญของภาควิชา

            ชีววิทยา ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2549 – 31 ตุลาคม 2559

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยกลางอณูชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาการเจริญของภาควิชา

            ชีววิทยา ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการวิชาการห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2543-2550

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานการจัด Asian

            Science Camp 2015 ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557-18 กันยายน พ.ศ.

            2558

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานการ

            จัด Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557-18

            กันยายน พ.ศ. 2558

อนุกรรมการการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบัน

            ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2547-2556

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการรับนิสิตด้วยวิธีพิเศษ (ทุนเรียนดี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ปี 2545 - 2547

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการทุนเรียนดี ศูนย์จุฬาลงกรณ์

            มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 7 มกราคม 2553-2556

กรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ

            พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21-24 มิถุนายน 2544

กรรมการในคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดย

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2561)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของสาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

            ตั้งแต่ปี 2543 – 2547

กรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพของภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2544

เลขานุการภาควิชาชีววิทยา ปี 2545 - 2546

การเงินประจำภาควิชาชีววิทยา ตั้งแต่ปี 2542 – 2544     

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

Associate Editor ของวารสาร BMC Complementary and Alternative Medicine

Reviewer พิจารณาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการให้กับอาจารย์ทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย

อาจารย์พี่เลี้ยงในโครงงานวิจัยต่าง ๆ ของอาจารย์ทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิตต่างมหาวิทยาลัย

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์นิเทศก์คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการ สควค. ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

            สถานศึกษา

ประธานกลุ่ม Growth and development ของการประชุม the 8th FAOPS congress 2015 ของ Federation of

            the Asian and Oceanian Physiological Societies

วิทยากรโครงการขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยของบัณฑิต พสวท. สู่สาธารณชนให้กับนักเรียนระดับ

            ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (STEM) จาก

             สสวท. ณ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ลาดพร้าว วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตววิทยา พ.ศ. 2559 ของภาควิชา

            ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่ม 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (พสวท.) ครั้งที่ 29

            ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/โรงแรมมณเฑียร

กรรมการในคณะกรรมการจัดงานโครงการ “เปิดบ้านงานวิจัยและแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

            ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2557

            คำสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 22 / 2558 (1 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน)

กรรมการในคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับภาค ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคม

            วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

            (อพวช.) คลอง 5 จ. ปทุมธานี

กรรมการตัดสินผลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 จัดโดย

            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

            มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

            พื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 1 มิถุนายน

            2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

กรรมการในคณะกรรมการสัมภาษณ์และพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

            มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2555 – 2559

กรรมการในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างเอกสารเสริมสำหรับครูชีววิทยาและนักเรียน เรื่องเทคนิคปฏิบัติการ

            ทางชีววิทยา 14-15 สิงหาคม 2544 ณ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สสวท.

ผู้ชำนาญการด้านชีววิทยา จัดทำมาตรฐานหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบบทเรียน จัดทำเอกสารเสริม

            และบรรณาการกิจ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี 2542

ผู้พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษของหนังสือเรียน (Biology Advanced 5 Textbook) และ

            คู่มือครู (Teacher guide) รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบัน

            ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี 2556

บรรณาธิการเนื้อหาหนังสือเรียนและคู่มือครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รายวิชาชีววิทยา ของสถาบันส่งเสริมการ

            สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปี 2557 

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสานงาน โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.

            2544-2550

กรรมการในคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตทุน พสวท. ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ปี 2545

กรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ

            พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2543 ณ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

            นารี จ. นครราชสีมา วันที่ 1-8 เมษายน 2544

กรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงิน พัสดุ และสวัสดิการ ของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

            สำหรับนิสิต นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

            เทคโนโลยี (พสวท.) ครั้งที่ 15 และการประชุมปฏิบัติการการจัดโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษใน                                    โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2543 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            วันที่ 26-30 มีนาคม 2544

กรรมการฝ่ายเอกสาร ของการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 1 ของนิสิตในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

            ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะ

            วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2543

กรรมการสอบโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ พสวท. ศูนย์บดินทร์เดชา ปี 2543-45 ณ โรงเรียนบดินทร์

            เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์), ปี 2546-2548, 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด

            โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ปี 2546 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546

กรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคกลาง สมาคม

            วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ

            ประชุม ไบเทค บางนา

ผู้พิจารณาบทความวิจัย (Reviewer) เพื่อเผยแพร่ในงานประชุมต่าง ๆ มนประเทศไทย

ผู้วิพากย์ข้อสอบ O-net วิชาชีววิทยา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ปี

            2559-ปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการออกข้อสอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ของคณะกรรมการข้อสอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์

            (CU Science) ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2554 -2558

ประธาน/ ประธานร่วม สาขาชีววิทยา สำหรับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

            (วทท.) ตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการโครงการ “ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สำนักงานกองทุน

            สนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2553 – กรกฎาคม 2561

ผู้คุมทีมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp, 2 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558, ศูนย์

            ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ผู้คุมทีมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp, 5 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550,

            Taipei, Taiwan

วิทยากรบรรยายในคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม Asian Science Camp

            ของมูลนิธิ สอวน. ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

เลขานุการในคณะกรรมการโครงการ Asian Science Camp ไทย ของมูลนิธิ สอวน. ตั้งแต่ 31 ตุลาคม พ.ศ.

            2559 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรรมการในคณะกรรมการโครงการ Asian Science Camp ไทย ของมูลนิธิ สอวน. ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2559

A Jury of the 20th International Biology Olympiad, July 12-19, 2009, Tsukuba, Japan

A Jury of the 17th International Biology Olympiad, July 9-16, 2006, Rio Cuarto, Argentina

A Jury of the 16th International Biology Olympiad, July 10-17, 2005, Beijing, China

A Jury of the 15th International Biology Olympiad, July 11-18, 2004, Bisbrane, Australia

A Jury of the 13th International Biology Olympiad, July 7-14, 2002, Riga and Jurmala, Latvia

A Jury of the 12th International Biology Olympiad, July 7-14, 2001, Brussels, Belgium

วิทยากรบรรยายในค่ายอบรมชีววิทยาของชีววิทยาโอลิมปิก ของ สสวท. (รอบตัวแทนประเทศ) ตั้งแต่ พ.ศ.

            2544-ปัจจุบัน

เลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกลาง กรรมการและเลขานุการใน

            คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการรับรองและตัดสิน

            ข้อสอบ (Member of Jury) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการ

            ในคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในจัดการสอบชีววิทยาระดับชาติ

            ครั้งที่ 1 ปี 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

            และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

            กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

รองประธานของคณะกรรมการวิชาชีววิทยา มูลนิธิ สอวน. ชีววิทยา    ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2560

กรรมการของศูนย์อบรม สอวน. ชีววิทยา ในส่วนกลาง ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – 2559

หัวหน้าศูนย์ของศูนย์อบรม สอวน. ชีววิทยา ในส่วนกลาง ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

วิทยากรบรรยายในค่ายอบรมชีววิทยา ค่ายที่ 2 ของ สอวน. ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน

อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

ประธานฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ในการจัดการอบรมครูชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 2 ปี 2546

กรรมการฝ่ายดำเนินการ กรรมการฝ่ายการเงิน และวิทยากรภาคปฏิบัติการในการจัดการอบรมครูชีววิทยา ระดับ

            มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1 ปี 2545

วิทยากรบรรยายและวิทยากรภาคปฏิบัติการ การอบรมครูวิทยาศาสตร์

วิทยากรภาคปฏิบัติการในส่วน Animal reproduction and development lab ในการจัดการอบรมครู

            ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 2 ปี 2546, ปี 2545

รองประธานฝ่ายดำเนินการ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประธานฝ่ายการเงิน และวิทยากรภาคปฏิบัติการของการจัด

            อบรมครูชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1 ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23 เมษายน-3 พฤษภาคม 2544

กรรมการฝ่ายดำเนินการ ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายการเงิน และวิทยากรภาคปฏิบัติการของการจัดอบรมครูชีววิทยา ระดับ

            มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ 1 ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            วันที่ 24 เมษายน-4 พฤษภาคม 2543

วิทยากรบรรยายในการแนะแนวการศึกษา ค่ายจุฬา-อยุธยา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 24 ตุลาคม 2556

วิทยากรบรรยายในการแนะแนวการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ (Roadshow) ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

            (พ.ศ. 2552) และโรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนปราจีนบุรี (พ.ศ. 2553)

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์” และ “วิวัฒนาการ” ในรายการ “เปิดประตูสู่

            มหาวิทยาลัย” สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา

            19.30-21.30 น.

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์” ในรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” สถานีวิทยุ

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 19.30-21.30 น.

ผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับ

            มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2546

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเจริญของสัตว์” ในโครงการสร้างเสริมเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนสาธิต

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 18 มีนาคม 2546 เวลา 10.30-12.00 น.

วิทยากรภาคปฏิบัติการ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์และเซลล์ การย่อยอาหารและการทดสอบสารอาหาร การขับถ่าย

            และการรักษาสมดุลย์ของร่างกาย ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ” ในโครงการสร้างเสริมเด็กนักเรียนที่มี

            ความสามารถพิเศษโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10, 19, 21

            และ 27 มีนาคม 2546 เวลา 10.00-12.00 น.

วิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการในการจัดอบรมวิชาชีววิทยาโครงการสร้างเสริมนักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

            มหาวิทยาลัย ปี 2545

วิทยากรภาคบรรยายในงานดีเอ็นเอกับการรับรองความปลอดภัยของอาหารมองผ่านมุมในการวิเคราะห์ GMOs

            และการวิเคราะห์เชิงชีววิทยาโมเลกุล เรื่อง Polymerase Chain Reaction (PCR) ปี พ.ศ. 2547

เลขานุการ กรรมการหรือประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะ

            วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของ 1) ทบวงมหาวิทยาลัย 2) โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) และโดย

            วิธีรับตรง (แบบพิเศษ) โครงการ พสวท. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะ    วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนโอลิมปิกวิชาการและทุนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 1 ตึกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการในคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนโครงการรับนักเรียนในชนบท ผู้มีความสามารถทางวิชาการ

            ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2546 - 2547

รองประธาน Session การบรรยายของคณาจารย์และนิสิตในการเสนอผลงานแบบบรรยายของการประชุมวิชาการ

            ประจำปี 2547

กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและหารายได้ในการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Molecular

            Techniques for Biodiversity Research” วันที่ 11-12 ธันวาคม 2545 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

            มหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและเอกสาร และกรรมการฝ่ายการเงินและหารายได้ ของการจัดอบรมเชิง

            ปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล” คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

            มหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มีนาคม 2544

กรรมการสอบโครงงานปัญหาพิเศษของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

            ประจำปีการศึกษา 2544 จำนวน 7 โครงการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  ณ คณะวิทยาศาสตร์

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขานุการและอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวิชาการของการประชุมนานาชาติ The 7th International Bee

            Research Association Conference on Tropical Bees: Management and the 5th Asian Apicultural

            Association Conference ที่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 19-25 มีนาคม 2543

อนุกรรมการฝ่ายการเงินของการประชุมนานาชาติ The 7th International Bee Research Association

            Conference on Tropical Bees: Management and the 5th Asian Apicultural Association

            Conference ที่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 19-25 มีนาคม 2543

ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการทุนวิจัยต่าง ๆ ในประเทศไทย