วัตถุประสงค์

1.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของบัณฑิต พสวท.
2. กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริงและยังคงพัฒนา
   งานวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
3. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ การศึกษา
    และภาคเอกชน
4. ส่งเสริมให้บัณฑิต พสวท. รุ่นใหม่ ได้เข้าใจถึงรูปแบบงานวิจัยของ
    ประเทศไทยและแนวทางการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา
       ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร       

ความสำเร็จของทุนพสวท.จากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้สำเร็จ

การศึกษา

1112+ คน

งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

10353+ เรื่อง

สิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร

182+ เรื่อง

มูลค่าทาง

เศรฐกิจ

1000+ ล้านบาท

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์

46+ รางวัล

ทุน "พสวท."

   ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ต่อไปในอนาคต...

เครือข่ายความร่วมมือ

Contact Us

"ฝ่าย พสวท." สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่อยู่:  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-392-4021 ต่อ 2310

EMAIL: dpst.research.2561@gmail.com

Success! Message received.