รศ.ดร.พลังพล คงเสรี 

800px-Palangpon-Kongsaeree-2019-removebg

คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"In the Faith of Science
จงศรัทธาในวิทยาศาสตร์  
สทธา สาธุ วิชชา"

.

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2541         Ph.D. (Chemistry), Cornell University, New York, USA

 • พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537         M.Sc. (Chemistry), Cornell University, New York, USA

 • พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535         วท.บ. (เคมี, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531         โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (พสวท. มัธยม รุ่นที่ 2)

 • พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2528         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน    IUPAC National Representative of the Division Organic and Biomolecular                              Chemistry 

 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน    นักวิจัยหลักศูนย์ความเป็นเลิศด้านโปรตีนและเทคโนโลยีเอนไซม์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ. 2562           รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2561           รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2561           Thailand Innovation Awards: Digital Media Innovation - Public Services

 • พ.ศ. 2560          Thailand Best Blog Awards

 • พ.ศ. 2558           รางวัลชนะเลิศ DMSc Award จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ศ. 2557           นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 • พ.ศ. 2556/2559    รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 • พ.ศ. 2546           รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานด้านบริหาร

 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาและศึกษาโครงสร้างของสารเคมีและชีวโมเลกุลที่ซับซ้อน ซึ่งมีความสำคัญนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และกลไกในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคมาลาเรีย โรคธาลัสซีเมีย รวมถึงการพัฒนาชุดทดสอบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของอาหารและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

 • "ตั้งแต่เป็นเด็กชายพลังพล ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในวิทยาศาสตร์" ดร.พลังพล เชื่อว่าการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าถึงประชาชนจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ร่วมกับ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ สร้างและดูแลเพจวิทย์สนุกรอบตัว เพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านอินโฟกราฟิก" ดร.พลังพล สนใจที่ศึกษาเอนไซม์ย่อยพลาสติกชนิดต่างๆ ร่วมถึงการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นคำตอบให้กับสังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน " ดร.พลังพล มีวิสัยทัศน์มุ่งหมายให้ "วิทยาศาสตร์เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม" เพื่อสร้างประโยชน์กับประเทศและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย

 • Total number of publications          143 

 • Total citations                            3424

 • h-index (Scopus)                         33

Curriculum Vitae

curriculum.png

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

1200px-Scopus_logo.svg.png

Link ที่เกี่ยวข้อง

logoscmu3.jpg