ศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 

7b0c18556a59249105093383fabb478f-removeb

ศาสตราจารย์

ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน

 สถาบันวิทยสิริเมธี

"การประสบความสำเร็จต้องมาจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวม"

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544       PhD (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University

 • พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538       MS (Physics) University of Tennessee

 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536       ปริญญาโท (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534       ปริญญาตรี (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2530       มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน          สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

 • พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560       สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552       ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ. 2552      Outstanding Young Researcher Award from Chiang Mai University (CMU)

 • พ.ศ. 2551      Outstanding Mid-Career Researcher Award from Thailand Research Fund (TRF)

 • พ.ศ. 2550     Outstanding Research Award from the Thailand Research Fund (TRF)

 • พ.ศ. 2548     Outstanding Young Researcher Award from the Thailand Research Fund (TRF)

ผลงานด้านบริหาร

 • คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

 • หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 • มีส่วนร่วมหลากหลายในวงการวิชาการด้านวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย 

Authors and co-authors of more than 400 articles in international and national refereed journals,
and more than 200 presentations in various international conferences and meetings.

 

The list of key research areas and statistics are as follows (as of May 10, 2020),
Overall number of publications of 395 in SCOPUS Database with h- index = 29 and citation =
3579 (Google Scholar Database: h-index = 32, citation = 4402).

 

Key Research Areas:

 • Dielectric, Piezoelectric, Ferroelectric Properties of Functional Materials (136 Articles)

 • Synthesis and Characterization of Functional Materials (76 Articles)

 • Uniaxial Stress Dependent Dielectric and Ferroelectric Properties (44 Articles)

 • Applications of Synchrotron Techniques for Materials Characterization (50 Articles)

 • Scaling Behavior in Functional Materials (19 Articles)

 • Modeling and Computational Materials Physics (31 Articles)

 • Electrostriction (8 Articles)

 • Preparation and Characterization for Energy Storage Applications (3 Articles)

 • Others (Publications in International Proceedings and National Journals) (66 Publications)

Curriculum Vitae

curriculum.png

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

1200px-Scopus_logo.svg.png

Link ที่เกี่ยวข้อง

logo.png