กำหนดการงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

08.00 – 09.00 น.     

ลงทะเบียน หน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A - C

09.00 – 09.30 น. 

- ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    กล่าวรายงาน

- พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า “DPST Hall of  Fame” ประจำปี 2561 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A - C

09.30 – 10.00 น. 

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ระดมนักวิทย์ฯ ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา พาไทยก้าวหน้าสู่ Thailand 4.0”

โดย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง

ดำเนินรายการโดย

ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

ดร.จุฑาทิพ  บุญสมบัติ  นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A – C​

10.00 – 10.30 น. 

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  ชมนิทรรศการผลงานวิจัย และพักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. 

การเสวนาหัวข้อ “Leveraging R&D Skills for Innovative Solutions to Real-World Problems”

โดย  

ศาสตราจารย์ ดร.สนอง  เอกสิทธิ์  ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แทนจากภาคเอกชน 

ดำเนินการเสวนาโดย

ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

ดำเนินรายการโดย

ดร.จุฑาทิพ  บุญสมบัติ  นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A – C

12.00 – 13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการผลงานวิจัย

13.00 – 14.30 น. 

แบ่งกลุ่มตามโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม Thailand 4.0

หัวข้อ “โจทย์วิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม”

จัดกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามความสนใจ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการหรือนักวิจัยภาคเอกชนเพื่อวิเคราะห์โจทย์วิจัย

กลุ่มที่ 1 :   Food, Agriculture & Biotechnologies

กลุ่มที่ 2 :   Biomedicals, Pharmaceuticals & Cosmetics

กลุ่มที่ 3 :   Green Energy: Solar, Biofuels & Energy storage

กลุ่มที่ 4 :   Smart Electronics, Sensors & Internet of Things (IoT)

กลุ่มที่ 5 :   Data Science, Artificial Intelligence (AI) & Cryptography

14.30 – 15.00 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการผลงานวิจัย

15.00 – 16.30 น. 

แบ่งกลุ่มตามโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม Thailand 4.0 (ต่อ)

16.30 – 18.00 น. 

การสร้างเครือข่ายงานวิจัย ตามกลุ่มอุตสาหกรรม Thailand 4.0 (แบ่งกลุ่มตามโจทย์วิจัย 5 กลุ่ม)

18.00 – 21.00 น. 

- ประชุมสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)

- งานเลี้ยงรับรอง แสดงความยินดี และสัมภาษณ์บัณฑิต “DPST Hall of Fame”

- งานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2561

- สัมภาษณ์ผู้แทนบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า “DPST Hall of Fame” เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเส้นทางอาชีพ (career path) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B

 

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

09.00 – 10.00 น. 

รับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการผลงานวิจัย

10.00 – 12.00 น. 

การเสวนา หัวข้อ “การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ”

โดย  

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สวทช.

ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สสวท.

ดำเนินการเสวนาโดย

ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

ดำเนินรายการโดย

ดร.จุฑาทิพ  บุญสมบัติ  นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B

12.00 – 13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการผลงานวิจัย

13.00 – 14.30 น. 

นำเสนอประเด็น/แนวคิดโครงการวิจัย

“วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม”

โดย ผู้แทนกลุ่มตามโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม 5 กลุ่ม

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B

14.30 – 15.00 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการผลงานวิจัย

15.00 – 16.00 น. 

รูปแบบการปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานภาคเอกชน

-  Postdoctoral /Postgraduate researchers

-  Talent Mobility

-  Full-time employment

โดย ผู้บริหาร สสวท.

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B

16.00 – 16.30 น. 

พิธีปิด โดย ประธานกรรมการ สสวท. 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B

 

หมายเหตุ

1. ติดตั้งนิทรรศการผลงานวิจัย และโปสเตอร์ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2561

   วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น. หน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A - C

2. กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม