ศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์   

news_20200413122405-removebg-preview.png

ศาสตราจารย์

ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ทำงานด้วยความสุขและมีอิทธิบาท 4"

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2538         Ph.D. (Botany) University of Washington, USA

 • พ.ศ. 2529 พ.ศ.2533          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2529         มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 • พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2526         ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชินี

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544       อาจารย์

 • พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549       ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2560       รองศาสตราจารย์

 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน          ศาสตราจารย์

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ. 2533       ผู้รับทุนโครงการพสวท.

 • พ.ศ. 2539       ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์

 • พ.ศ. 2550       The third place in Intellectual Property Competition (chitosan based product for    application in orchids) โดยกรม.  ทรัพย์สินทางปัญญา (ร่วมกับผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร และ ผศ.พัชรา ลิมปนะเวช)

 • พ.ศ. 2553       Fulbright Thai Visiting Scholar

 • พ.ศ. 2561       รางวัลนักวิจัยที่ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านบริหาร

 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน           หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2559       ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558      ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 • กรรมการและเลขานุการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช) (2546 – ปัจจุบัน)

 • วิทยากรการอบรมค่าย สอวน. (ชีววิทยา) ภาคบรรยายและปฏิบัติการ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงและการตอบสนองของพืช (2545 – 2562)

 • วิทยากรอบรมนักเรียนค่ายชีววิทยาโอลิมปิก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 – ปัจจุบัน)

 • วิทยากรอบรมนักเรียนชีววิทยาโอลิมปิกค่ายเตรียมความพร้อม (2546-ปัจจุบัน)

 • คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ (2548 – ปัจจุบัน)

 • ผู้ช่วยหัวหน้าทีมประเทศไทยในการเข้าร่วม International Biology Olympiad (2546 –2549, 2556-2558)

 • รองหัวหน้าทีมประเทศไทยในการเข้าร่วม International Biology Olympiad (2550-2552, 2559-2561)

 • หัวหน้าทีมประเทศไทยในการเข้าร่วม International Biology Olympiad (2553-2554, 2562)

 • คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา  ปีการศึกษา  2557

 • คณะกรรมการสอบคัดเลือกทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2547 และ 2557

 • คณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ CU-Science วิชาชีววิทยา (2554 – 2557)

 • คณะอนุกรรมการเทคนิคเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2555 – 2561)

 • คณะกรรมการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและเขตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2562 - ปัจจุบัน)

 • คณะที่ปรึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2557 – ปัจจุบัน)

 • คณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2557-2559)

 • ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบวิชาชีววิทยา ในรายวิชาสามัญ 9 วิชา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558, 2560-2562

ผลงานด้านวิชาการ/งานวิจัย

 • Total number of publications          38 

 • Total citations                            777

 • h-index (Scopus)                         13

 • 1.    Lekklar, C., Pongpanich, M., Suriya-arunroj, D., Chinpongpanich, A., Tsai, H., Comai, L., Chadchawan, S., Buaboocha, T. Genome-wide association study for salinity tolerance at the flowering stage in a panel of rice accessions from Thailand. BMC Genomics. 2019, 20, 76.

 • 2.    Boonchai, C., Udomchalothorn, T., Sripinyowanich, S., Comai, L., Buaboocha, T., Chadchawan, S. Rice overexpressing OsNUC1-S reveals differential gene expression leading to yield loss reduction after salt stress at the booting stage. International Journal of Molecular Sciences. 2018, 19, doi:10.3390/ijms19123936.

 • 3.    Suratanee, A., Chokrathok, C., Chutimanukul, P., Khrueasan, N., Buaboocha, T., Chadchawan, S., Plaimas, K.  Two-state co-expression network analysis to identify genes related to salt tolerance in thai rice. Genes. 2018, 9, doi:10.3390/genes9120594.

 • 4.    Yuenyong, W., Chinpongpanich, A., Comai, L., Chadchawan, S., Buaboocha, T. Downstream components of the calmodulin signaling pathway in the rice salt stress response revealed by transcriptome profiling and target identification. BMC Plant Biology. 2018, 18, 335.

 • 5.    Chutimanukul, P., Kositsup, B., Plaimas, K., Buaboocha, T., Siangliw, M., Toojinda, T., . . . Chadchawan, S. Data in support of photosynthetic responses in a chromosome segment substitution line of ‘Khao dawk mali 105’ rice at seedling stage. Data in Brief. 2018, 21, 307-312.

 • 6.    Chutimanukul, P., Kositsup, B., Plaimas, K., Buaboocha, T., Siangliw, M., Toojinda, T., . . . Chadchawan, S. Photosynthetic responses and identification of salt tolerance genes in a chromosome segment substitution line of ‘Khao dawk mali 105’ rice. Environmental and Experimental Botany. 2018, 155, 497-508.

 • 7.    Lekklar, C., Chadchawan, S., Boon-Long, P., Pfeiffer, W., & Chaidee, A. Salt stress in rice: Multivariate analysis separates four components of beneficial silicon action. Protoplasma. 2018, doi:10.1007/s00709-018-1293-2.

 • 8.    Nounjan, N., Chansongkrow, P., Charoensawan, V., Siangliw, J. L., Toojinda, T., Chadchawan, S., Theerakulpisut, P. High performance of photosynthesis and osmotic adjustment are associated with salt tolerance ability in rice carrying drought tolerance QTL: Physiological and co-expression network analysis. Frontiers in Plant Science. 2018, 9, doi:10.3389/fpls.2018.01135.

 • 9.    Chintakovid, N., Maipoka, M., Phaonakrop, N., Mickelbart, M. V., Roytrakul, S., Chadchawan, S. Proteomic analysis of drought-responsive proteins in rice reveals photosynthesis-related adaptations to drought stress. Acta Physiologiae Plantarum. 2017, 39, 240.

 • 10. Udomchalothorn, T., Plaimas, K., Sripinyowanich, S., Boonchai, C., Kojonna, T., Chutimanukul, P., Comai, L., Buaboocha, T., Chadchawan, S. OsNucleolin1-L expression in Arabidopsis enhances photosynthesis via transcriptome modification under salt stress condition. Plant & Cell Physiology. 2017, 58, 717-734.

 • 11. Chaicherdsakul, T., Yuenyong, W., Roytrakul, S., Chadchawan, S., Wutipraditkul, N., Limpaseni, T., Buaboocha, T. Proteomic analysis of transgenic rice overexpressing a calmodulin calcium sensor reveals its effects on redox signaling and homeostasis. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. 2017, 26, 235–245.

 • 12. Charoonnart, P., Seraypheap, K., Chadchawan, S., Wangsomboondee, T. Increasing butterhead lettuce yield using organic methods and application of arbuscular mycorrhizal fungi. International Journal of Vegetable Science. 2016, 22, 520-529.

 • 13. Nounjan, N., Siangliw, J. L., Toojinda, T., Chadchawan, S., Theerakulpisut, P. Salt-responsive mechanisms in chromosome segment substitution lines of rice (Oryza sativa L. cv. KDML105). Plant Physiology and Biochemistry. 2016, 103, 96-105.

 • 14. Thuesombat, P., Hannongbua, S., Ekgasit, S., Chadchawan, S. Effects of silver nanoparticles on hydrogen peroxide generation and antioxidant enzyme responses in rice. Journal of Nanoscience and Nanotechnology.  2016, 16, 8030-8043.

 • 15. Kananont, N., Pichyangkura, R., Kositsup, B., Wiriyakitnateekul, W., Chadchawan, S. Improving the rice performance by fermented chitin waste. International Journal of Agriculture and Biology. 2016, 18, 9-15.

 • 16. Pichyangkura, R., Chadchawan, S. Biostimulant activity of chitosan in horticulture. Scientia Horticulturae. 2015, 196, 49–65.

 • 17. Muymas, P., Pichyangkura, R., Wiriyakitnateekul, W., Wangsomboondee, T., Chadchawan, S., Seraypheap, K. Effects of chitin-rich residues on growth and postharvest quality of lettuce. Biological Agriculture & Horticulture. 2015, 31, 108-117.

Curriculum Vitae

curriculum.png

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

1200px-Scopus_logo.svg.png

Link ที่เกี่ยวข้อง

SCCUlogo.png